Jasper Roberts - Blog

PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Oddan Tor J, 970572562, Kyrksæterøra, 7200 Kyrksæterøra («Oddan Tor J», «vi», «vår» eller «oss») behandler personopplysningene dine. Vi er selv behandlingsansvarlig, og denne personvernerklæringen gjelder behandlingen av personopplysningene som blir samlet inn når du velger å betale for produkter og/eller tjenester som du kjøper fra oss med faktura.

Nedenfor beskrives hvilke personopplysninger vi behandler og til hvilke formål, og dessuten hvilke valgalternativer du har i forbindelse med slik behandling.

Personopplysninger vi behandler

Vi behandler kun de personopplysningene vi samler inn i forbindelse med ditt valg om å betale for valgte produkter og/eller tjenester, basert på de fakturaene som utstedes til deg når du er i kontakt med oss.

Dette kan inkludere visse kategorier av personopplysninger, for eksempel navnet ditt, e-postadressen din, informasjon om dine kjøp fra oss, postadresse, telefonnummer, personnummer (eller tilsvarende), og all annen informasjon som vi (eller våre tjenesteleverandører) kan be om for å behandle betalingen din.

Hvordan vi bruker personopplysninger (behandlingens formål) og rettslig grunnlag for behandlingen (hvorfor behandlingen er nødvendig)

Vi behandler alltid personopplysninger i samsvar med gjeldende lovverk, og vi har implementert passende sikkerhetstiltak i tråd med lokale krav til informasjonssikkerhet for å hindre at personopplysningene dine blir misbrukt eller blir brukt eller videreformidlet uten autorisasjon, eller at de går tapt, blir endret eller ødelagt.

Vi behandler personopplysningene dine for å kunne utstede, administrere, håndtere og behandle fakturaer i forbindelse med kjøp du foretar hos oss. I tillegg behandler vi personopplysninger for å overholde våre rettslige forpliktelser.

Det rettslige grunnlaget for dette er at vi skal oppfylle våre avtalefestede forpliktelser overfor deg, følge gjeldende lover og sikre våre egne berettigede interesser.

Vi kommer ikke til å bruke personopplysningene dine til andre formål enn de som er angitt i denne personvernerklæringen, med mindre vi innhenter ditt skriftlige samtykke til det eller informerer deg før vi setter i gang behandling for nye formål eller for et formål som er forenlig med det formålet vi opprinnelig samlet inn personopplysningene for. Dette vil alltid skje i samsvar med gjeldende lover og forordninger.

Vi vil ikke beholde personopplysningene dine lenger enn det som er tillatt under gjeldende lov. Etter dette vil personopplysningene dine bli ødelagt eller slettet. Vi vil kun beholde personopplysningene dine for å behandle fakturaer og for å forsikre oss om at vi oppfyller våre rettslige forpliktelser.

Vi utfører ingen behandling som kan defineres som en ren automatisert avgjørelse, herunder profilering, under den generelle personvernforordningen («GDPR»), og som har rettslige følger eller tilsvarende betydning for deg.

Tredjeparter

Vi kan dele personopplysningene dine med våre tjenesteleverandører (f.eks. de som lagrer personopplysningene dine, sender ut e-poster på våre vegne eller behandler betaling av fakturaen din) i forbindelse med ovennevnte formål. Dette vil bli gjort konfidensielt og bare i den utstrekning gjeldende lover tillater det.

Vi behandler ikke personopplysninger vi mottar fra tredjeparter.

Vi deler personopplysninger med iZettle AB (publ), Regeringsgatan 59, SE-111 56, Stockholm, Sverige i egenskap av databehandlingsansvarlig. I den grad vi deler personopplysningene dine med databehandlere, vil vi utelukkende gjøre dette for formål som er forenlige med de formålene vi samlet inn opplysningene for. Dersom vi selger hele eller deler av vår virksomhet eller gjennomfører et salg av eller en overføring eiendeler, herunder i form av et konkurssalg, eller på annet vis er involvert i en fusjon eller virksomhetsoverdragelse, kan vi overføre personopplysningene dine som del av den transaksjonen.

Overføring til tredjeland

Noen av disse leverandørene kan befinne seg utenfor EU/EØS, for eksempel i USA. Noen av disse landene har kanskje ikke personvernlover tilsvarende de som gjelder i ditt land.

Vi tar allikevel fornuftige grep for å beskytte opplysningene dine når vi overfører dem og vil påse at passende sikkerhetstiltak er på plass for å sikre at beskyttelsen er god nok. Når mottakeren av personopplysningene dine befinner seg utenfor EU/EØS, i et land som EU-kommisjonen mener ikke gir god nok beskyttelse av personopplysninger, vil vi inngå en avtale med mottakeren i tråd med de retningslinjene som er godkjent av EU-kommisjonen, eller på annen måte sørge for at man får på plass passende sikkerhetstiltak.

Dine valg

Du kan lese mer om rettighetene dine nedenfor.

Vi vil bruke de opplysningene du oppgir i forbindelse med ditt valg om å betale med faktura, til å utstede, håndtere, administrere og behandle fakturaer i forbindelse med kjøp du foretar hos oss. Dette innebærer at vi kan sende fakturaer til deg via e-post.

Det finnes unntak til rettighetene som er angitt nedenfor, så tilgangen kan bli avvist, for eksempel i tilfeller hvor vi er rettslig forhindret i å formidle visse opplysninger.

Vennligst legg merke til at dersom du ber oss om å slette, blokkere, begrense eller overføre opplysningene dine, eller du protesterer mot behandlingen av dem, og vi etterkommer dette ønsket, så kan det være at vi ikke lenger er i stand til å tilby produkter og tjenester til deg. Du vil fortsatt holdes ansvarlig for eventuelle ubetalte fakturaer som er forfalt på den datoen da behandlingen opphører.

I alle tilfeller er det frivillig å gi fra seg personopplysninger i den hensikt å velge å betale med faktura. Har du andre spørsmål angående denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på Oddan Tor J, Kyrksæterøra, 7200 Kyrksæterøra. Vi kan fortsette å behandle personopplysningene dine når det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Rett til å bli informert

Du har rett til å bli informert om hvordan vi behandler personopplysningene dine. Det er det vi gjør i denne personvernerklæringen.

Rett til innsyn

Du har rett til å be om innsyn i de personopplysningene vi behandler om deg. Dette kan innebære en forespørsel vedrørende hvorvidt vi behandler noen av personopplysningene dine.

Ønsker du tilgang til personopplysningene dine, kan du enten sende en skriftlig og signert anmodning til Oddan Tor J, Kyrksæterøra, 7200 Kyrksæterøra eller kontakte oss på [email protected] og oppgi nok opplysninger til at vi kan identifisere deg og opplysningene dine.

Rett til retting

Du har rett til å be oss rette opp uriktige eller ufullstendige personopplysninger vi måtte ha om deg.

Rett til sletting av personopplysninger

Du har rett til sletting dersom:

 • personopplysningene ikke lenger trengs til de formålene de ble samlet inn eller behandlet for (og det ikke eksisterer et nytt lovlig formål)
 • din situasjon gir deg rett til å protestere mot behandlingen ut fra en berettiget interesse (se mer nedenfor), og det ikke foreligger en behørig grunn til at behandlingen skal fortsette
 • det rettslige grunnlaget for behandlingen er ditt samtykke, og du trekker dette tilbake, og det ikke foreligger noen annen rettslig grunn
 • behandlingen av personopplysningene har vært ulovlig
 • vi har en rettslig forpliktelse til å slette opplysningene

Hvis du ønsker å be oss slette personopplysningene vi har om deg, kan du kontakte oss på følgende måte: Oddan Tor J, Kyrksæterøra, 7200 Kyrksæterøra

Rett til å begrense behandlingen av personopplysninger

Du har rett til å be oss begrense behandlingen av personopplysningene dine. Du har en slik rett dersom:

 • personopplysningene vi har om deg, er uriktige
 • behandlingen er ulovlig, og du ber oss om å begrense bruken av personopplysningene i stedet for å slette dem
 • vi ikke lenger trenger personopplysningene for å oppfylle formålet med behandlingen, men vi fortsatt trenger dem for å godgjøre, utøve eller forsvare rettslige krav
 • du har protestert mot behandlingen med påstand om at det rettslige grunnlaget for en berettiget interesse er ugyldig, og avventer en bekreftelse av dette kravet

Rett til å protestere mot behandling av personopplysninger

Når det rettslige grunnlaget for vår behandling av opplysningene dine er våre berettigede interesser, har du rett til å protestere mot behandlingen av opplysningene dersom:

 • du kan vise at dine interesser, rettigheter og friheter i forbindelse med personopplysningene veier tyngre enn vår interesse i å behandle personopplysningene dine
 • vi behandler personopplysningene dine i forbindelse med direkte markedsføring, herunder, men ikke begrenset til profilering

Dette betyr at vi vil avbryte en slik behandling med mindre vi:

 • legger frem tvingende berettigede grunner til at behandlingen må gå foran dine interesser, rettigheter og friheter, eller
 • trenger personopplysningene for å godtgjøre, utøve eller forsvare juridiske rettigheter

Rett til dataportabilitet

Du har rett til dataportabilitet:

 • for personopplysninger du gir oss, og
 • dersom det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er et samtykke eller oppfyllelsen av en avtale

Vi vil sende en kopi av opplysningene dine i et alminnelig anvendt og maskinlesbart format til deg eller en person/organisasjon du oppnevner til dette, når dette er teknisk mulig, såfremt din utøvelse av denne rettigheten ikke har negativ innvirkning på andres rettigheter og friheter.

Ta kontakt med oss eller Datatilsynet

Du kan kontakte oss på Oddan Tor J, Kyrksæterøra, 7200 Kyrksæterøra hvis du lurer på noe angående vår behandling av personopplysningene dine, slik det er beskrevet i denne personvernerklæringen.

I EØS kan du også rette en klage til kontrollorganet for personvernsaker, nærmere bestemt Datatilsynet, ved å kontakte dem på telefon 22 39 69 00, eller ved å sende et brev til Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0152 Oslo, eller ved å sende en e-post til Datatilsynet via denne linken: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/.

Du har også rett til å søke oppreisning gjennom det lokale rettsvesenet dersom du mener at rettighetene dine er blitt krenket.